This is a Suuntaviivat
  • View:

Riktlinjer för sociala medier 2.0

Vår kyrka på webben

Riktlinjer för de sociala medierna

 

De sociala medierna är kyrkans nyaste verksamhetsmiljö som möjliggör kommunikation med en stor grupp människor och samtidigt även personliga kontakter. De sociala medierna är en plats där människor kan mötas och kommunicera, där man ”gläder sig med dem som gläder sig och gråter med dem som gråter.” (Rom. 12:15)

I de sociala medierna diskuterar människor sinsemellan. De skriver på diskussionsforum och i bloggar, delar och kommenterar statusuppdateringar, bilder och videor, skapar och utvecklar nya sätt att agera inom ramen för olika tjänster och kombinationer av dem.

Kyrkan deltar i de sociala medierna för att Jesus uppmanande sina efterföljare: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen." (Mark. 16:15) Kyrkan finns representerad i de sociala medierna, redo att samtala och ge svar, förkunna och hjälpa.

I de sociala medierna samtalar man såväl med kyrkans aktiva medlemmar som med människor man inte möter i kyrkans verksamhet. Religion och kyrka är ständigt populära samtalsämnen i de sociala medierna och även kritiska debatter är värdefulla för kyrkan.  

Genom att delta i sociala medier betjänar vi församlingsmedlemmarna, och medierna kan vara ett sätt för en medlem att få kontakt med församlingen. Nätet ger människor en större kontaktyta till kyrkan. I sin verksamhet ska kyrkan dels beakta dem som ligger i riskzonen för att utestängas från de sociala medierna, dels erbjuda tillräckligt med anknytningspunkter för de flitiga användarna.  

Anvisningar för sociala medier behövs som stöd för kyrkans anställda och beslutsfattandet. När vi ger oss in i en ny arbetsmiljö behöver vi gemensamma handlingsmodeller och diskussioner om den nya situation som vi befinner oss i. I de sociala medierna gäller samma lagar, datasäkerhetsbestämmelser och arbetsrelaterade regler och föreskrifter som i kyrkans övriga arbete.

Dessa riktlinjer för de sociala medierna är uppbyggda så att de beaktar såväl de kyrkligt anställdas rätt till ett privatliv som de förpliktelser en offentlig tjänst medför. En hörnsten i anvisningarna är också de sociala mediernas två grundläggande dimensioner: individens agerande och gemenskapens kraft. Riktlinjerna kan komprimeras i fyra uppmaningar: Var öppen för möten, var personlig, var sakkunnig och var lojal mot din arbetsgemenskap.

Förhoppningsvis kommer dessa riktlinjer att skapa trygghet, ge mod och öka entusiasmen för arbetet i de sociala medierna.

Var öppen för möten

Var närvarande i de sociala medierna. Närvaro innebär att vara anträffbar och öppen för interaktion. De sociala medierna utesluter inte möten ansikte mot ansikte och vice versa, utan de är olika sidor av samma interaktiva relation.

Var öppen för diskussioner med människor av alla de slag och i alla åldrar. Hör dig för om hur det står till i deras vardag. De sociala medierna är särskilt viktiga för dem som tillbringar mycket tid hemma. Försök skapa en gemenskapskänsla som ger kamratstöd i de livsfrågor som människor har.

När du deltar i sociala medier bör du vara aktiv, men med eftertanke. Ta alla frågor och initiativ till kontakter på allvar och sträva efter jämlika möten. Se till att församlingsmedlemmen vet vem du är och vad du representerar. Känn ditt ansvar och agera i enlighet med god sed.

Gå med i nätgemenskaper som redan finns och tillför en kristen synvinkel i vardagen. Gör dig förtrogen med de tjänster som du anlitar i de sociala medierna. Följ respektive tjänsts regler och användarvillkor.

Samma grundläggande regler för interaktion gäller på webben som i livet i stort. Följ den gyllene regeln: Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Kom ihåg att ditt agerande i de sociala medierna och dina diskussioner på nätforum sannolikt också ses och läses av andra än den person du svarar till och att läsarna kan ha nytta av dina svar under en lång tid.

Värdesätt människors trevande och personliga trosbekännelser, till exempel att en ung person i sin statusuppdatering berättar att han eller hon är på väg för att spela på något evenemang som församlingen ordnar.   

Var personlig

Var uppriktigt den du är såväl på nätforum som i ansikte mot ansikte möten. Du är alltid anställd i kyrkan, både i din arbetsroll och privat. Möt människor på ett personligt plan, men se samtidigt till att skydda din integritet. Personlighet innebär en äkta närvaro var man än är.

Våga vara mänsklig, ärlig, personlig och visa även dina känslor. Skriv så att du kan stå bakom dina ord, men också ändra åsikt om det visar sig befogat.

Var empatisk. Sätt dig in i den andras situation och fundera över hur han eller hon kan tänkas ta emot ditt budskap. Fundera över om tonen i det du skriver är sådan som du vill att den ska vara.  

Respektera konfidentialiteten i privata konversationer mellan två parter. Avslöja inte uppgifter om enskilda personer.

Ta hand om dig själv, och i synnerhet din ork. Se vid behov till att få arbetshandledning.

Var sakkunnig

Som anställd inom kyrkan är du sakkunnig i många frågor – tro på dig själv! Ge korrekt information om kyrkan och församlingarna. Berätta om mångstämmigheten inom kyrkan. Dela med dig av bra saker.

Låt dig inte provoceras. Korrigera sakligt felaktiga uppgifter och ingrip vid övertramp. Lär dig att vara kritisk på ett konstruktivt sätt. I sakkunskapen ingår även att vid behov kunna säga: ”Jag vet inte”.

Fundera på förhand över vad du vill lägga ut. Kom ihåg att du inte i efterhand kan kontrollera vilken spridning det innehåll du publicerat får och att andra kan dela det du publicerat vidare. Se till att formen och stilen på det du skriver överensstämmer med ditt budskap. Ditt budskap tolkas ofta utifrån hur du säger något.

Tänk över vilken typ av humor du använder. Försök förstå också annan humor än din egen, ha förståelse för olika livsval och åsikter.

Kom ihåg att målet för kyrkans arbete även i de sociala medierna är att kalla människor till gemenskap med Gud, församlingen och andra människor.

Var lojal mot din arbetsgemenskap

Diskutera på din arbetsplats hur just ni kan delta i sociala medier. Fundera över vilka som borde vara med. Fundera också över hur de sociala medierna hänger ihop med församlingens övriga kommunikation och hur de kan infogas i planeringen och ledningen av arbetsprocesserna.

Fundera över hur de sociala medierna kan göra församlingen till en del av en större helhet. Håll fast vid värderingarna i Vår kyrka 2015: Vördnad för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning. Lyft också fram kyrkans officiella ståndpunkter och riktlinjer i diskussioner.

Kom överens med din chef om din egen roll och dina arbetsuppgifter på nätet. Följ överenskomna spelregler. Var lojal och avslöja inga konfidentiella uppgifter som hänför sig till arbetet.

Genom att använda sociala medier kan man stärka informationsgången och gemenskapskänslan på arbetsplatsen. Var uppmuntrande mot dina arbetskamrater på nätet: hjälp dem, gilla och tacka. Om du märker att någon kollega inte agerar förnuftigt inom de sociala medierna, ta upp frågan till diskussion med honom eller henne. Kom ihåg att det i de sociala medierna också framgår hurdan kyrkan är som arbetsgemenskap.

På webben uppstår lätt gemenskap. Kyrkans gemenskap på webben är också den anställdas gemenskap där man ger av sig själv men också får mycket i gengäld.

Det är viktigt att någon på arbetsplatsen tar ansvar för att följa de sociala medierna. Chefen är ansvarig för att så sker.

Riktlinjer för sociala medier

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Det är en bra fråga Sheila, som många undrar över. Det problematiska med två profiler är att det går emot FAcebooks regler. En del som har skapat två profiler har mitt i allt blivit av med den ena. Så då har jobbet att bygga upp nätverk med den gått om intet. Så det är nästan att jobba med vänlistor och sekretessinställningarna, vilka ju nog ger många möjligheter, men vilka är ganska tidskrävande, om man vill skilja åt jobb och privat facebookanvändning. Själv figurerar jag i jobbsammanhang ganska mycket inom olika grupper, som ofta är slutna eller hemliga. Där ser ju ens "privata vänner" inte vad man skriver. Sedan har ju din fråga om personlighetsklyvning en poäng, kan man vara en skild person privat på facebook och en skild person på jobb? Vad tänker andra?

Vad finns det för åsikter om församlingsanställda på Facebook? Borde man ha både en jobbprofil och en privatprofil? Eller finns det risk för personlighetsklyvning? :)

Jag skapade denna sida för att få en direktlänk till den bearbetade versionen av de svenska riktlinjerna.