This is a Suuntaviivat
  • View:

Etusivu

Somen suuntaviivoja

Meidän kirkko verkossa - sosiaalisen median suuntaviivoja

Sosiaalinen media on kirkon uusin toimintaympäristö, joka mahdollistaa viestinnän suuren joukon kanssa ja samalla henkilökohtaisen kontaktin yhden ihmisen kanssa. Sosiaalinen media on ihmisten kohtaamisen ja viestinnän paikka, jossa “iloitaan iloitsevien kanssa ja itketään itkevien kanssa.” (Room. 12:15)

Sosiaalisessa mediassa ihmiset keskustelevat keskenään. He kirjoittavat internetin keskusteluforumeille ja blogeihin, jakavat ja kommentoivat tilapäivityksiä, kuvia ja videoita, luovat ja kehittelevät uusia toimintamuotoja erilaisissa palveluissa tai niiden yhdistelmissä.

Kirkko on mukana sosiaalisessa mediassa, koska Jeesus kehotti seuraajiaan: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille." (Mark. 16:15) Kirkko on siellä valmiina keskustelemaan ja vastaamaan, julistamaan ja auttamaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan sekä kirkon aktiivisten jäsenten kanssa, että niiden kanssa, joita ei kohdata kirkon tilaisuuksissa. Uskonto ja kirkko ovat kestokeskustelunaiheita sosiaalisessa mediassa ja kriittinenkin keskustelu on kirkolle arvokasta.  

Sosiaalisessa mediassa palvellaan seurakuntalaisia ja seurakuntalainen voi löytää kontaktin seurakuntaan. Verkko tarjoaa ihmisille enemmän tarttumapintaa kirkkoon. Kirkon pitää ottaa toiminnassaan huomioon toisaalta ne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesta mediasta, toisaalta tarjota riittävästi liittymäkohtia niille, jotka käyttävät paljon sosiaalista mediaa.  

Sosiaalisen median ohjeistusta tarvitaan kirkossa työntekijöiden ja päätöksenteon tueksi. Kun mennään uuteen työympäristöön, tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja keskustelua uudesta tilanteesta. Sosiaalisessa mediassa pätevät samat lait, tietoturvamääräykset sekä työhön liittyvät säännöt ja määräykset kuin kirkon töissä muutenkin.

Nämä sosiaalisen median suuntaviivat on rakennettu niin, että niissä otetaan huomioon kirkon työntekijöiden oikeus yksityisyyteen samoin kuin julkisen viran velvoittavuus. Ohjeistuksen kulmakivinä on myös sosiaalisen median kaksi perusulottuvuutta: yksilön toiminta ja yhteisön voima. Suuntaviivat voidaan tiivistää neljään kehotukseen: Ole avoin kohtaamisille, ole henkilökohtainen, ole asiantuntija ja ole lojaali työyhteisölle.

Toivottavasti nämä suuntaviivat luovat turvallisuutta, antavat rohkeutta ja lisäävät innostusta työhön sosiaalisessa mediassa.
 

Ole avoin kohtaamisille

Ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Läsnäolo on tavoitettavissa olemista ja vuorovaikutusta. Sosiaalinen media ja kasvokkain kohtaaminen eivät sulje toisiaan pois ihmisten kohtaamisen paikkoina vaan ne ovat vuorovaikutussuhteen eri puolia.

Ole avoin keskustelulle kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten kanssa. Kuulostele, mitä heidän arkeensa kuuluu. Erityisen tärkeä mahdollisuus sosiaalinen media on niille, jotka viettävät paljon aikaa kotona. Pyri luomaan yhteisöllisyyttä, josta saa vertaistukea niihin elämänkysymyksiin, joita ihmisillä on, esimerkiksi perhekerhoille saman alueen perheiden verkkoyhteisö.

Kun olet sosiaalisessa mediassa, ole toisaalta aktiivinen, toisaalta harkitsevainen. Ota kaikki kysymykset, yhteydenotot ja kontaktit vakavasti ja pyri tasapuolisuuteen. Huolehdi, että seurakuntalainen tietää, kuka olet ja mitä edustat. Tunne velvollisuutesi ja toimi hyvien tapojen mukaisesti.

Mene mukaan jo valmiisiin verkkoyhteisöihin ja tuo sinne kristillistä näkökulmaa. Tunne ne sosiaalisen median palvelut, joita käytät. Noudata kunkin palvelun sääntöjä ja käyttöehtoja.

Samat vuorovaikutuksen perussäännöt toimivat verkossa kuin elämässä yleensä. Noudata kultaista sääntöä: Tee toisille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän.

Muista, että toimintaasi sosiaalisessa mediassa ja keskustelujasi verkon foorumeilla seuraavat todennäköisesti muutkin kuin vain hän, jolle vastaat ja vastauksestasi voi olla hyötyä lukijoille pitkään.

Arvosta ihmisten herkkiä ja persoonallisia uskontunnustuksia. Sellainen voi olla esimerkiksi nuoren päivitys siitä, että hän on menossa soittamaan seurakunnan tapahtumaan.   
 

Ole henkilökohtainen

Ole aidosti se, mikä olet sekä verkossa kaikilla foorumeilla että kasvotusten. Olet aina kirkon työntekijä sekä yksityisenä henkilönä että työroolissa. Kohtaa ihmiset henkilökohtaisesti, mutta suojele samalla yksityisyyttäsi. Henkilökohtaisuus tarkoittaa aitoa läsnäoloa siinä, missä on.

Ole rohkeasti inhimillinen, rehellinen, persoonallinen ja näytä myös tunteitasi. Kirjoita niin, että voit seistä sanojesi takana, mutta myös muuttaa mielipidettäsi, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

Ole empaattinen. Asetu toisen asemaan ja mieti, miten hän saattaa vastaanottaa viestisi. Mieti, onko viestisi sävy sellainen kuin haluat sen olevan.  

Kunnioita kahdenkeskisten keskustelujen luottamuksellisuutta. Älä paljasta tietoja yksittäisistä ihmisistä.

Huolehdi itsestäsi, erityisesti jaksamisestasi. Etsiydy tarvittaessa työnohjaukseen.  
 

Ole asiantuntija

Kirkon työntekijänä sinulla on osaamista monessa asiassa - luota itseesi. Välitä oikeaa tietoa kirkosta ja seurakunnista. Kerro kirkon moniäänisyydestä. Jaa hyviä asioita eteenpäin.

Älä provosoidu. Korjaa asiallisesti väärät tiedot ja puutu ylilyönteihin. Opettele olemaan rakentavasti kriittinen. Asiantuntijuus on sitäkin, että osaa tarvittaessa sanoa: “En tiedä”.

Mieti etukäteen, mitä haluat julkaista. Muista, että et pysty hallitsemaan jakamasi sisällön julkisuutta jälkikäteen ja muut voivat jakaa julkaisuasi eteenpäin. Huolehdi siitä, että kirjoituksesi muoto ja tyyli ovat sopusoinnussa sanomasi kanssa. Viestisi tulkitaan usein sen perusteella, miten sen sanot.

Mieti millaista huumoria käytät. Yritä ymmärtää myös erilaista huumorintajua kuin omasi, erilaisia elämänvalintoja ja mielipiteitä.

Muista, että kirkon työn tavoitteena myös sosiaalisessa mediassa on kutsua ihmisiä yhteyteen Jumalan, seurakunnan ja toisten ihmisten kanssa.
 

Ole lojaali työyhteisölle

Keskustelkaa työyhteisönä omasta tavastanne olla mukana sosiaalisessa mediassa. Pohtikaa keiden on hyvä olla mukana. Miettikää, miten sosiaalinen media liittyy seurakunnan viestintään ja miten se liitetään työprosessien suunnitteluun ja johtamiseen.

Miettikää, miten sosiaalinen media liittää seurakunnan osaksi isompaa kokonaisuutta. Pidä kiinni Meidän kirkko 2015 arvoista: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus.

Sovi esimiehen kanssa oma roolisi ja työtehtäväsi verkossa. Noudata sovittuja pelisääntöjä. Ole lojaali äläkä paljasta työhön liittyviä luottamuksellisia tietoja.

Sosiaalista mediaa käyttämällä voi vahvistaa työyhteisön tiedonkulkua ja yhteishenkeä. Ole työtovereita kohtaan kannustava verkossa: auta, tykkää ja kiitä. Jos huomaat, että työtoveri ei toimi viisaasti sosiaalisessa mediassa, juttele asiasta hänen kanssaan. Muista, että sosiaalisessa mediassa tulee näkyväksi myös se, millainen työyhteisö kirkko on.

Yhteisöllisyys syntyy verkossa herkästi. Verkossa oleva kirkon yhteisö on myös työntekijän yhteisö, johon annetaan itsestä, mutta myös saadaan paljon.

On tärkeää, että joku työyhteisössä ottaa vastuun sosiaalisen median seuraamisesta. Johtajalla on vastuu siitä, että näin tapahtuu.  

Vår kyrka på webben

Riktlinjer för de sociala medierna

De sociala medierna är kyrkans nyaste verksamhetsmiljö som möjliggör kommunikation med en stor grupp människor och samtidigt även personliga kontakter. De sociala medierna är en plats där människor kan mötas och kommunicera, där man ”gläder sig med dem som gläder sig och gråter med dem som gråter.” (Rom. 12:15)

I de sociala medierna diskuterar människor sinsemellan. De skriver på diskussionsforum och i bloggar, delar och kommenterar statusuppdateringar, bilder och videor, skapar och utvecklar nya sätt att agera inom ramen för olika tjänster och kombinationer av dem.

Kyrkan deltar i de sociala medierna för att Jesus uppmanande sina efterföljare: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen." (Mark. 16:15) Kyrkan finns representerad i de sociala medierna, redo att samtala och ge svar, förkunna och hjälpa.

I de sociala medierna samtalar man såväl med kyrkans aktiva medlemmar som med människor man inte möter i kyrkans verksamhet. Religion och kyrka är ständigt populära samtalsämnen i de sociala medierna och även kritiska debatter är värdefulla för kyrkan.  

Genom att delta i sociala medier betjänar vi församlingsmedlemmarna, och medierna kan vara ett sätt för en medlem att få kontakt med församlingen. Nätet ger människor en större kontaktyta till kyrkan. I sin verksamhet ska kyrkan dels beakta dem som ligger i riskzonen för att utestängas från de sociala medierna, dels erbjuda tillräckligt med anknytningspunkter för de flitiga användarna.  

Anvisningar för sociala medier behövs som stöd för kyrkans anställda och beslutsfattandet. När vi ger oss in i en ny arbetsmiljö behöver vi gemensamma handlingsmodeller och diskussioner om den nya situation som vi befinner oss i. I de sociala medierna gäller samma lagar, datasäkerhetsbestämmelser och arbetsrelaterade regler och föreskrifter som i kyrkans övriga arbete.

Dessa riktlinjer för de sociala medierna är uppbyggda så att de beaktar såväl de kyrkligt anställdas rätt till ett privatliv som de förpliktelser en offentlig tjänst medför. En hörnsten i anvisningarna är också de sociala mediernas två grundläggande dimensioner: individens agerande och gemenskapens kraft. Riktlinjerna kan komprimeras i fyra uppmaningar: Var öppen för möten, var personlig, var sakkunnig och var lojal mot din arbetsgemenskap.

Förhoppningsvis kommer dessa riktlinjer att skapa trygghet, ge mod och öka entusiasmen för arbetet i de sociala medierna.

Var öppen för möten

Var närvarande i de sociala medierna. Närvaro innebär att vara anträffbar och öppen för interaktion. De sociala medierna utesluter inte möten ansikte mot ansikte och vice versa, utan de är olika sidor av samma interaktiva relation.

Var öppen för diskussioner med människor av alla de slag och i alla åldrar. Hör dig för om hur det står till i deras vardag. De sociala medierna är särskilt viktiga för dem som tillbringar mycket tid hemma. Försök skapa en gemenskapskänsla som ger kamratstöd i de livsfrågor som människor har.

När du deltar i sociala medier bör du vara aktiv, men med eftertanke. Ta alla frågor och initiativ till kontakter på allvar och sträva efter jämlika möten. Se till att församlingsmedlemmen vet vem du är och vad du representerar. Känn ditt ansvar och agera i enlighet med god sed.

Gå med i nätgemenskaper som redan finns och tillför en kristen synvinkel i vardagen. Gör dig förtrogen med de tjänster som du anlitar i de sociala medierna. Följ respektive tjänsts regler och användarvillkor.

Samma grundläggande regler för interaktion gäller på webben som i livet i stort. Följ den gyllene regeln: Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Kom ihåg att ditt agerande i de sociala medierna och dina diskussioner på nätforum sannolikt också ses och läses av andra än den person du svarar till och att läsarna kan ha nytta av dina svar under en lång tid.

Värdesätt människors trevande och personliga trosbekännelser, till exempel att en ung person i sin statusuppdatering berättar att han eller hon är på väg för att spela på något evenemang som församlingen ordnar.   

Var personlig

Var uppriktigt den du är såväl på nätforum som i ansikte mot ansikte möten. Du är alltid anställd i kyrkan, både i din arbetsroll och privat. Möt människor på ett personligt plan, men se samtidigt till att skydda din integritet. Personlighet innebär en äkta närvaro var man än är.

Våga vara mänsklig, ärlig, personlig och visa även dina känslor. Skriv så att du kan stå bakom dina ord, men också ändra åsikt om det visar sig befogat.

Var empatisk. Sätt dig in i den andras situation och fundera över hur han eller hon kan tänkas ta emot ditt budskap. Fundera över om tonen i det du skriver är sådan som du vill att den ska vara.  

Respektera konfidentialiteten i privata konversationer mellan två parter. Avslöja inte uppgifter om enskilda personer.

Ta hand om dig själv, och i synnerhet din ork. Se vid behov till att få arbetshandledning.

Var sakkunnig

Som anställd inom kyrkan är du sakkunnig i många frågor – tro på dig själv! Ge korrekt information om kyrkan och församlingarna. Berätta om mångstämmigheten inom kyrkan. Dela med dig av bra saker.

Låt dig inte provoceras. Korrigera sakligt felaktiga uppgifter och ingrip vid övertramp. Lär dig att vara kritisk på ett konstruktivt sätt. I sakkunskapen ingår även att vid behov kunna säga: ”Jag vet inte”.

Fundera på förhand över vad du vill lägga ut. Kom ihåg att du inte i efterhand kan kontrollera vilken spridning det innehåll du publicerat får och att andra kan dela det du publicerat vidare. Se till att formen och stilen på det du skriver överensstämmer med ditt budskap. Ditt budskap tolkas ofta utifrån hur du säger något.

Tänk över vilken typ av humor du använder. Försök förstå också annan humor än din egen, ha förståelse för olika livsval och åsikter.

Kom ihåg att målet för kyrkans arbete även i de sociala medierna är att kalla människor till gemenskap med Gud, församlingen och andra människor.

Var lojal mot din arbetsgemenskap

Diskutera på din arbetsplats hur just ni kan delta i sociala medier. Fundera över vilka som borde vara med. Fundera också över hur de sociala medierna hänger ihop med församlingens övriga kommunikation och hur de kan infogas i planeringen och ledningen av arbetsprocesserna.

Fundera över hur de sociala medierna kan göra församlingen till en del av en större helhet. Håll fast vid värderingarna i Vår kyrka 2015: Vördnad för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning. Lyft också fram kyrkans officiella ståndpunkter och riktlinjer i diskussioner.

Kom överens med din chef om din egen roll och dina arbetsuppgifter på nätet. Följ överenskomna spelregler. Var lojal och avslöja inga konfidentiella uppgifter som hänför sig till arbetet.

Genom att använda sociala medier kan man stärka informationsgången och gemenskapskänslan på arbetsplatsen. Var uppmuntrande mot dina arbetskamrater på nätet: hjälp dem, gilla och tacka. Om du märker att någon kollega inte agerar förnuftigt inom de sociala medierna, ta upp frågan till diskussion med honom eller henne. Kom ihåg att det i de sociala medierna också framgår hurdan kyrkan är som arbetsgemenskap.

På webben uppstår lätt gemenskap. Kyrkans gemenskap på webben är också den anställdas gemenskap där man ger av sig själv men också får mycket i gengäld.

Det är viktigt att någon på arbetsplatsen tar ansvar för att följa de sociala medierna. Chefen är ansvarig för att så sker.  
 

Hengellinen elämä verkossa

Tämä wiki on osa Hengellinen elämä verkossa -hankkeen työtä. Jos sinulla on wikistä kysymyksiä tai tarvitset apua wikin aloittamisessa tai käyttämisessä voit ottaa yhteyttä meihin. Yhteystietomme avautuvat tästä linkistä. 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anonyymi Netti on osa arkea ja näin osa myös seurakuntatyötä. Mitään erityistä oppia internettiin ei liitty. Tämä Sosiaallisen median suuntaviivat kertoo juuri siitä, että internet on toisaalta kirkon työn yksi toimintaympäristö ja toisaalta se on kirkon työntekijälle välttämätön asioiden hoitamisen apuväline. Ei siis mitään uutta ja ihmeellistä.

miten kirkko suhtautuu internettiin
anonymous   (01.12.2015 15:12)
  Reply

anonymous   (26.02.2015 14:09)
  Reply

@anonyymi meillä innokkaiden pyhisopettajien joukkoa kutsutaan vaikka mihin leiriin ja muuhun toimintaan mukaan, koska uskalsivat laittaa itsensä "tyrkylle" ja me uskalsimme antaa duunia. onhan siinä omat juttunsa... mutta voitolle jäävät kaikki!

Hyvä nelikenttä, jonka kohtiin ón helppo yhtyä. Käytännön työssä sitten teoriat koetellaan. Miettiessäni omaa työtäni kirkossa, tavallisten ihmisten parissa, tunnen suurta iloa, jos onnistun näitä teorioita elämään todeksi. Tämä on niin kaksisuuntaista! Ilo työssä on mahtava tiennäyttäjä: sehän syntyy toisten ilosta ja jakamisesta. Deep Talk työyhteisöissä, Godly Play kaikille tavallisten perheiden lapsukaisille...
anonymous   (18.04.2013 08:58)
  Reply

@anonyymi

Huvittavaahan se on, ikäänkuin toiminta olisi
työntekijöiden varassa.
Monilta, kun vielä puuttuu henkilökohtainen usko, niin jaappa siinä toisille sitä mitä ei itselläkään ole. Sama pätee näihin kastetuihin täysvaltaisiin jäseniin, pihalla ollaan kuin lumiukko -suurin osa.
Toiminnassa olevat jäsenet voi myös olla vain mukana - sama se kerho ku kerho. Seurakunnan siistijä voi olla se kaikkein eniten työtä tekevä ja rukoileva uskova, vaikka ei hänen lasketakkaan kuuluvan varsinaisiin hengellisen työntekijäkaartiin.
anonymous   (18.04.2013 01:30)
  Reply

@anonyymi Nelikenttää todellakin saa käyttää. Hyvä, jos siitä on jollekin hyötyä.

Moi, tuo teidän nelikenttä on mahtava. Saako sitä käytää pohjana omaan ohjeistukseen?
anonymous   (16.03.2013 20:49)
  Reply

Tästä pitäisi tulla mm. yleiskirje.

Mietin, miten Somen suuntaviivat saadaan jatkossa vahvemmin työnjohdon käsiin = luomaan toimintakulttuuria ylhäältä alas.
Mikko Hormio
anonymous   (19.11.2012 11:04)
  Reply

Jarskille kiitos la-su-öisistä sunnuntain aiheiden päivätyksistä fesessä :)
anonymous   (14.10.2012 00:46)
  Reply

@anonyymi Kirjoitit "Olisi osattava rohkeammin ja perustellen keskustella niistä vaikeistakin aiheista..." Jep, juuri näin. Some-ohjeistus luo raameja sille keskustelulle eli keskustelun pelisääntöjä.

Hienot ja laajat yleisohjeet. Mutta koko juttu uhkaa vesittyä, jos organisaation pääviestissä on perustavaa laatua olevia ongelmia. Suomen kirkossa on kyllä seinät ja katto leveällä ja laajalla, jotta mahdollisimman monet sopisivat sisään, mutta kukaan ei oikein tunnu tietävän, missä ne rajat ja tukipilarit ovat. Ympäripyöreiden latteuksien latelu ei palvele ketään. Äkkinäiset rykäykset suuntaan tai toiseen eivät myöskään palvele kokonaisuutta, jos yleislinja jää silti hieman epäselväksi. Olisi osattava rohkeammin ja perustellen keskustella niistä vaikeistakin aiheista, ja juuri niistä, koska juuri sitä varten kirkko on olemassa, ja juuri niihin vaikeimpiin kysymyksiin ihmiset usein kaipaisivat kirkoltakin näkemyksiä.
anonymous   (10.10.2012 02:17)
  Reply

Hyviä pointteja.
Tämä ohjeistus tehtiin kirkon työntekijöiden voimin ja se on takuuvarmasti erilainen kuin se, mikä olisi syntynyt virkamiestyönä Katajanokalla. Työntekijät ovat siis tehneet tämän ja tuo "Älä lupaa sellaista, mitä et voi pitää" -ohjetta ei tullut kenelläkään mieleen. Seuraavaan versioon se varmaan pitää päivittää.

Mistään en löytänyt yhtä asiaa, jonka pitäisi olla itsestään selvä, mutta ei ole.

ÄLÄ LUPAA sellaista mitä et voi pitää. Jos lupaat palata asiaan, tee se myös.
Suomi24:n kirkko-foorumilla on lukuisia kertoja luvattu selvittää jokin asia, eikä niihin palata pyynnöistä huolimatta enää koskaan.

Erään seurakunnan foorumilla kerrotaan, että nettipappi keskittyy noin päivän kahdessa viikossa vastaamaan kysymyksiin, mutta kahteen kuukauteen ei ole tullut yhtään vastausta.

Työntekijän, seurakunnan ja kirkon luottamus menee, jos ihminen jatkuvasti huomaa, että luvattua asiaan palaamista tai luvattua aikataulua ei pääsääntöisesti noudateta. Jos verkossa tehdään töitä, siihen on oltava myös aikaa - muuten se vain vie seurakuntalaisten luottamuksen.
anonymous   (09.10.2012 14:22)
  Reply

Hyvä pointteja, anonyymit kirjoittajat. Tärkeitä huomioita jatkokehittämiseen:

Miten aktivoidaan seurakuntalaisia toimimaan kristittyinä verkoissa? Tässä on tuhannen taalan kysymys. Tuolla vasemmalla olevasta sivukartasta löytyy sellainens sivu, jonka otsikkona on Suosituksia, ehdotuksia ja neuvoja. Sinne on tarkoitus koota erilaisia käytäntöjä. Käykää kaikki kirjoittamass sinne, miten seurakakuntalaisia voidaan rohkaista ottamaan roolinsa "kirkon ääninä" verkossa.

Hengellisestä näkökulmasta. Kuten jo täällä joku sanoi, some on vain väline: sisällön tuottaa jokainen työntekijä tai seurakuntalainen oman harkintansa mukaan. Väline itsessään ei ole arvosidonnainen vaan se on media, väline, jonka sisältö kantaa arvoja ja ajatuksia.

Kaikki ehdotukset tämän wikin ja ylipäänsä verkkotyön kehittämiseksi ovat tervetulleita, eikö niin @Hannu_Majamaki?

Ohjeet ovat selkeät ja havainnolliset, kiitos siitä. Mutta, mutta, mutta, kolme muttaa:

Ensinnäkin,suuri osa sanotusta pätee myös perinteiseen kohtaamiseen ja pitäisi minusta olla työntekijöille selvää entuudestaankin.

Toiseksi se, mikä tässä koskee nimenomaan verkkoympäristöä, pätee yhtä lailla kaikkiin seurakuntalaisiin, ei vain työntekijöihin.

Kolmanneksi, hengellinen näkökulma jää niin ohueksi, että tämä voisi yhtä hyvin olla jonkin liikeyrityksen some-ohjeistus.

Tällaiselta ohjeelta ei pidä tietysti odottaa liikoja. Ei pidä esim olettaa, että pääsisimme työntekijäkeskeisyydestä, epäsuotuisasta julkisuudesta tai opillisista jännitteistä jonkin some-ohjeistuksen kautta. Some on vain toimintaympäristö, ei sinällään ratkaisu mihinkään.

Minulla on se kuva, että kirkon työntekijät ovat jo nyt yhtä aktiivisia somen käyttäjiä kuin ikätoverinsa muilla työpaikoilla, ja käyttäytyvät siellä yhtä hyvin tai huonosti kuin muutenkin elämässä. Mihin tällä siis tarkkaan ottaen pyritään? Tästä pitäisi näköjään keskustella. Somessa.
anonymous   (09.10.2012 13:34)
  Reply

Pari näkökulmaa työntekijäkeskeisyydestä:
- kirkon asiat näkyvät netissä ja maallikoiden ja omaehtoisesti omana itsenään mukaan lähteneiden työntekijöiden toimesta todella hyvin; kannustusta, rohkaisua ja patistelua tarvitsevat muutosvastarintaan lukkiutuneet esimiehet ja työntekijät.
- työntekijöille annetut ohjeet ovat pahasti puutteelliset, kun niissä ei mukana ulottuvuutta, miten aktivoidaan seurakuntalaisia levittämään evankelioimaan ja levittämään sanomaa
Ehkäpä tämä ei ole lopullinen sana asiassa, vaan työ jatkuu ja tämäkin ulottuvuus tulee huomioitua?
anonymous   (09.10.2012 13:17)
  Reply

Hienot ja selkeät! Kiitos!
Näillä on helppo lähteä omassa seurakunnassa selkeyttämään some-viestintää.
anonymous   (09.10.2012 10:57)
  Reply

Hienoa! Tämä on tärkeä juttu! Kiitos kaikille projektissa tähän mennessä mukana olleille.